Žiadatelia z Trenčianskeho kraja môžu začať čerpať z IROP na rôzne projekty takmer 121 miliónov eur


Dátum: 17.02.2016

Obrázok k aktualite Žiadatelia z Trenčianskeho kraja môžu začať čerpať z IROP na rôzne projekty takmer 121 miliónov eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) schválilo 4. februára 2016 Regionálnu integrovanú územnú stratégia (RIÚS) Trenčianskeho kraja na roky 2014 - 2020. Viac informácií o RIÚS aj na stránke www.tsk.sk, sekcia Sprostredkovateľský orgán (SO pre IROP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) schválilo 4. februára 2016 Regionálnu integrovanú územnú stratégia (RIÚS) Trenčianskeho kraja na roky 2014 - 2020. Viac informácií o RIÚS aj na stránke www.tsk.sk, sekcia Sprostredkovateľský orgán (SO pre IROP).

Začiatkom februára 2016 bola podpísaná aj „Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom(ďalej Zmluva), to znamená, že SO pre IROP Trenčianskeho samosprávneho kraja môže po skompletizovaní príslušnej riadiacej dokumentácie začať vykonávať implementačné procedúry v rámci IROP (tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie, monitorovanie, hodnotenie, implementáciu projektov, kontroly, informovanie a komunikáciu a i.). Zmluvnými stranami sú za riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a za sprostredkovateľský orgán Trenčiansky samosprávny kraj.

Schválenie RIÚS Trenčianskeho kraja a podpis Zmluvy boli poslednými krokmi k tomu, aby bolo možné začať čerpať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014-2020, v rámci ktorého bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Trenčiansky kraj alokovaných takmer 121 mil. eur.

Pri schvaľovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, t.j. žiadateľ najskôr predloží na SO pre IROP projektový zámer, ku ktorému SO pre IROP vydá hodnotiacu správu. Vydaná hodnotiaca správa je povinnou prílohou k žiadosti o NFP, ktorú žiadateľ následne predkladá spolu s ďalšími prílohami na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP).

SO pre IROP pripravuje ako prvé vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov v nadväznosti na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú koncom januára 2016 uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako RO pre IROP. Výzva je určená na rekonštrukciu a rozširovanie kapacít materských škôl (MŠ) s cieľom zvýšiť hrubú zaškolenosť detí. Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie kapacít MŠ minimálne o 10 miest. Alokácia na takéto projekty v Trenčianskom kraji je vo výzve stanovená na 4 mil. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj ako SO pre IROP má zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov v Trenčianskom kraji v rámci programu IROP na stránke www.tsk.sk, v sekcii SO pre IROP.

Dokumenty


Skočiť na hlavné menu