Zdroje Operačného programu Integrovaná infraštruktúra klesnú o 17,4 milióna eur


Dátum: 06.09.2017

Obrázok k aktualite Zdroje Operačného programu Integrovaná infraštruktúra klesnú o 17,4 milióna eur
Zníženie prostriedkov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra sa týka len prioritnej osi Informatizácia spoločnosti. Dôvodom je pokles objemu zdrojov Európskej únie pre Slovensko o 68,8 milióna eur v troch programoch.


Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII) bude mať nižšiu alokáciu o 17,4 mil. eur. Zníženie finančných prostriedkov v uvedenom programe sa týka len prioritnej osi Informačná spoločnosť. Dôvodom je obmedzenie objemu zdrojov Európskej únie pre Slovensko o 68,8 milióna eur v troch operačných programoch. Vláda v stredu schválila návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR na zmenu OPII v súvislosti s úpravou jeho finančného plánu. Rezort dopravy predloží návrh zmeny operačného programu na posúdenie Európskej komisii (EK) do piatich dní od schválenia vládou.

Európska komisia aktualizovala prepočty jednotlivých rozpočtov na politiku súdržnosti pre členské štáty EÚ, a to podľa aktuálnych údajov o ich očakávanom raste alebo poklese hrubého domáceho produktu (HDP). V prípade SR vyšší rast HDP v rokoch 2014 a 2015, v porovnaní s odhadom rastu HDP zo strany EK v roku 2012, spôsobil zníženie celkových zdrojov EÚ pre politiku súdržnosti v rámci finančnej obálky SR.

Okrem Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa alokácia zníži aj v Integrovanom regionálnom operačnom programe (o 15,66 mil. eur) a v Operačnom programe Výskum a Inovácie (o 35,44 mil. eur). OPII je najväčším operačným programom v SR, pôvodne mal vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 4,667 mld. eur, vrátane zdrojov EÚ a domáceho spolufinancovania. Z toho na dopravné projekty bolo určených 3,697 mld. eur a na podporu rozvoja informačnej spoločnosti 969 mil. eur.

Európska komisia informovala Slovensko o znížení celkovej alokácie finančných prostriedkov na politiku súdržnosti listom z 23. augusta. Navrhla v ňom, aby sa zníženie alokácie vykonalo z programu, resp. programov, z ktorých sa financujú menej rozvinuté regióny. Výber programov, ktorých sa zníženie týka, je na rozhodnutí členského štátu pri dodržaní podmienok pre príslušné fondy EÚ.

Pôvodný návrh technickej úpravy finančnej obálky SR na politiku súdržnosti pripravil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR tak, aby zníženie zdrojov EÚ bolo čo najmenej administratívne a implementačne náročné a aby malo čo najmenší negatívny vplyv na plnenie hlavných cieľov dotknutých operačných programov. Úprava finančných plánov sa tak týka operačných programov a ich prioritných osí s najväčšou alokáciou zdrojov EÚ, alebo s možnými rizikami ovplyvňujúcimi ich implementáciu.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu