Zdravotnícky cloud a ochrana kritickej infraštruktúry – o tom sú nové projekty na rozvoj informatizácie


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite Zdravotnícky cloud a ochrana kritickej infraštruktúry – o tom sú nové projekty na rozvoj informatizácie

Rozšírenie vládneho cloudu o zdravotnícke dáta a zvýšenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry štátu. To sú hlavné ciele dvoch projektov, ktoré na svojom 13. zasadnutí schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO 7 OP II). Zasadnutie viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý výboru predsedá.

Projekt „Vládny cloud – rozšírenie o komunitný zdravotnícky cloud“ (45 619 683 eur) pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií a je pokračovaním úspešne rozbehnutého systému eZdravie. Cieľom je do roku 2022 zabezpečiť pri náraste využívania eZdravia spoľahlivé služby pre lekárov v čase, keď ich potrebujú a v kvalite, ktorá nebude obmedzovať ich prácu.

Realizáciou tohto projektu bude možné rozšíriť vládny cloud o tzv. komunitný zdravotnícky cloud, ktorý bude obsahovať informácie o zdravotnom stave osôb. Súčasne sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti a ochrany zdravotných dát. Projekt má zabezpečiť vysoko bezpečné a prevádzkovateľné riešenie pre samotný Národný zdravotnícky informačný systém, ako aj pre nasledujúce projekty informatizácie v sektore zdravotníctva. V ďalších etapách sa plánuje reforma informačných systémov spadajúcich pod rezort zdravotníctva a príprava postupnej migrácie do komunitného zdravotníckeho cloudu.

Druhý projekt, „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky“ (20 039 242 eur) na dnešné zasadnutie riadiaceho výboru predložilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). Kritickú infraštruktúru predstavujú napríklad organizácie, objekty, zariadenia, služby či systémy, ktorých zničenie či znefunkčnenie by mohlo ohroziť alebo narušiť celkový chod štátu alebo negatívne ovplyvniť život a zdravie obyvateľov. MH SR v súčasnosti vo svojej gescii eviduje viac ako 100 kľúčových prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetiky a priemyslu.

Hlavnou  úlohou centra ochrany bude monitorovať stav kritickej infraštruktúry, identifikovať hrozby a predchádzať im a procesne riadiť prípadné incidenty. V rámci projektu vytvorí rezort základňu s údajmi o jednotlivých sektoroch a prvkoch kritickej infraštruktúry, ako aj o vzťahoch medzi nimi. Zameria sa aj na preventívne opatrenia a procesy, metodické a analytické nástroje, či vyhodnotenie hrozieb a incidentov. Keď sa projekt spustí, ročne sa ušetria 4 milióny eur, pretože sa znížia škody na slovenskom hospodárstve.


Skočiť na hlavné menu