Zberný dvor v obci Chlebnice


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Zberný dvor v obci Chlebnice
IMG_20211202_111234 Chlebnice 
Názov: Zberný dvor v obci Chlebnice
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Chlebnice.
Predmetom aktivity bol nákup manipulačnej techniky a stavebné práce na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chlebnice.
Prijímateľ:  Obec Chlebnice
Celkové oprávnené náklady projektu:  355 547,71 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   337 770,32 €
Vlastné zdroje:   17 777,39 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2020 - 01/2021 (12 mesiacov)
 IMG_20211202_111031 Chlebnice
Skočiť na hlavné menu