Zberný dvor separovanéZberný dvor separovaného odpadu – Leseniceho odpadu – Lesenice


Dátum: 11.01.2022

Obrázok k aktualite Zberný dvor separovanéZberný dvor separovaného odpadu – Leseniceho odpadu – Lesenice

Lesenice (10)
Názov: Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Lesenice.
Hlavná aktivita projektu bola vybudovanie zariadenia pre zber a dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Lesenice za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.
Potreba realizácie projektu vyplývala z neuspokojivého stavu kvality životného prostredia, ktorý je spôsobený znečisťovaním odpadmi z domácností (tvorba čiernych skládok, podomové nelegálne spaľovanie odpadov) v dôsledku vysokej produkcie zmesového komunálneho odpadu.
Prijímateľ:  Obec Lesenice
Celkové oprávnené náklady projektu:  382 037,63 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   362 935,75 EUR
Vlastné zdroje:   19 101,88 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2020 - 07/2021 (16 mesiacov)
Lesenice (7)
Skočiť na hlavné menu