Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín


Dátum: 15.08.2022

Obrázok k aktualite Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín
Lucati1
Názov projektu Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín   
Kód projektu 074BB220163
Prijímateľ Názov Obec Lučatín                       
Sídlo Lučatín, 40
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica Obec Lučatín  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.06. 2021 21.02. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 118 007,89 EUR
Z toho NFP 82 047,96 EUR
Vlastné zdroje           35 959,93EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Zlepšiť životnú úroveň obyvateľov obce a tak prispieť k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti s dôrazom na posilnenie konkurencieschopnosti a rozvoja vidieka.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizáciou tohto projektu sa pred postupným znehodnotením ochráni objekt kultúrneho domu, nákladovo sa zefektívni jeho prevádzkovanie a údržba, odstránia sa statické poruchy nosnej konštrukcie. Zateplením obalových konštrukcií objektu sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti. Vybudovaním nového ústredného plynového kúrenia sa zefektívnilo celkové vykurovanie objektu, čím sa výrazne znížili náklady. Celkovou rekonštrukciou tohto objektu sa vytvoria dôstojné priestory pre stretávanie sa občanov, ale aj návštevníkov obce, skvalitnia sa základné služby pre trávenie voľného času všetkých vekových kategórii.
 Lucatin2
Skočiť na hlavné menu