Zákazky povinne zverejňované na www.eufondy.sk

Zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 30.04.2019 verziu 6 Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR. RO bol povinný zapracovať zmeny vyplývajúce z úprav kapitoly 3.3.7 Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 a predmetného Metodického pokynu CKO č. 14 do svojej príručky pre prijímateľa do 30 pracovných dní od ich účinnosti. Ak RO nezapracoval zmeny, vyplývajúce z úprav kapitoly 3.3.7 Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č. 14 do svojej príručky pre prijímateľa (resp. príručky pre žiadateľa, ak je to relevantné) v lehote 30 pracovných dní od ich účinnosti, je žiadateľ/prijímateľ oprávnený postupovať podľa aktuálnej verzie Systému riadenia EŠIF, resp. aktualizovaného Metodického pokynu CKO č. 14.
 
Publikačné povinnosti na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk sa vzťahujú na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 30 000 EUR, pričom sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Pravidlá a povinnosti uvádzané v kapitole 3.3.7.2.5 a 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF sa vzťahujú na všetky zákazky nad 30 000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov a ENRF, bez ohľadu na skutočnosť, či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred schválením ŽoNFP, alebo až po schválení tejto ŽoNFP. Pokiaľ teda prijímateľ predloží na RO zákazku nad 30 000 EUR, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia EŠIF, je RO povinný postupovať podľa metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Z tohto dôvodu je RO povinný informovať o pravidlách vzťahujúcich sa na obstarávanie zákaziek podľa § 117 ZVO už v rámci jednotlivých výziev výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP, resp. výzvy/vyzvania môžu odkazovať na pravidlá upravené v Metodickom pokyne CKO č. 14 a riadiacej dokumentácii. Podrobné pravidlá pre zadávanie zákaziek v hodnote nad 30 000 EUR upravil CKO v Metodickom pokyne č. 14.

Zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.9.2018, boli vypustené spod pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“) tie prípady, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. Cieľom návrhu na zmenu ZVO bolo dosiahnuť súlad pravidiel pre tzv. dotované subjekty, ktorým poskytne verejný obstarávateľ finančné prostriedky, s úpravou podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.
 
Nakoľko ide o zákazku, na ktorú sa pôsobnosť ZVO nevzťahuje, pravidlá pre kontrolu zákaziek zadávaných osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP, budú súčasťou najbližšej aktualizácie Metodického pokynu CKO č. 12  k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní. Do momentu účinnosti Metodického pokynu CKO č. 12 pripravil CKO Metodický výklad č. 6, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF od 9.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek. RO sú povinné bezodkladne informovať o vydaní metodického výkladu žiadateľov/prijímateľov prostredníctvom svojho webového sídla. Pokiaľ prijímateľ predloží na RO dokumentáciu z procesu zadávania zákazky realizovaného osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v metodickom výklade a porušenie týchto pravidiel malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok zadávania zákazky, je RO povinný postupovať analogicky podľa Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám. Z tohto dôvodu je RO povinný definovať pravidlá vzťahujúce sa na obstarávanie týchto zákaziek už v rámci jednotlivých výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP, resp. výzvy/vyzvania môžu odkazovať na pravidlá upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 a riadiacej dokumentácii.

Zverejňovanie zákaziek nad 30 000 EUR a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP

Archív

Skočiť na hlavné menu