VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO“) vyhlasuje výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov (ďalej len „výzva") žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP") pre projekty technickej pomoci financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Zoznam odborných hodnotiteľov pre projekty technickej pomoci sa vytvára s cieľom zabezpečenia realizácie hodnotiaceho procesu transparentným spôsobom s využitím kvalifikovaných odborníkov. Projekty technickej pomoci sú rozdelené podľa ich zameraní na: - Materiálno-technické zabezpečenie, služobné cesty a vzdelávanie zamestnancov zapojených do implementácie projektov PO 5 a 6 OP ĽZ (ďalej len „projekt 1“); - Zabezpečenie hodnotení, analýz a štúdií v rámci PO 5 a 6 OP ĽZ (ďalej len „projekt 2“); - Komunikácia a informovanie v rámci PO 5 a PO 6 OP ĽZ (ďalej len „projekt 3“); - Mzdové výdavky (odmeňovania zamestnancov) (ďalej len „projekt 4“). Uchádzači o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov si môžu podať žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie jedného, alebo aj viacerých z projektov, ak spĺňajú formálne náležitosti, požiadavky a kritériá uvedené v tejto výzve. Uchádzačom môže byť ktorýkoľvek zamestnanec Ministerstva vnútra SR, ktorý nie je v konflikte záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“). Uchádzať sa o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov nemôžu zamestnanci: - odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, a - organizačného odboru Sekcie európskych programov. Úspešní uchádzači o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie ŽoNFP pre jednotlivé projekty technickej pomoci spôsobom, ktorý napĺňa prísne kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle zákona o EŠIF.

 Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje môže na základe posúdenia počtu odborných hodnotiteľov, ktorými disponuje pre prioritnú os 7 uzavrieť prijímanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (ďalej len „žiadosť“). Informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov zverejní sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje na svojom webovom sídle https://infoweb.minv.sk/ minimálne 2 týždne pred samotným uzavretím prijímania žiadostí pre výzvu na výber odborných hodnotiteľov.


 
Skočiť na hlavné menu