Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Aktuality“ bol zverejnený text:
 
Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12
Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 13. 02. 2017 bolo vyhlásené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“.
 
Predmetné vyzvanie spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ uvedeného webového sídla.
 
 
Skočiť na hlavné menu