Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“ alebo „RO OP VaI“) vyhlasuje Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore s kódom OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01. 

Strategickým cieľom národného projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a to najmä prostredníctvom aktivít Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (ďalej len "SLORD"), resp. doplnkovými aktivitami národných kontaktných bodov pre EÚ program Horizont 2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 1 782 019,90 EUR.

 

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 04. 12. 2017

Dátum uzavretia: 31. 01. 2018

 

Vyzvanie OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01

prílohy k vyzvaniu


Skočiť na hlavné menu