Výzva zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Dátum vyhlásenia: 22.05.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

63. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č. 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č. 5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č. 6 – Schéma pomoci de minimis

 

 
 

Skočiť na hlavné menu