Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Vyhlásená 18. augusta 2020

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO“) zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo o rozhodnutí uzavrieť výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu1zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu potreby zmien podmienok poskytnutia príspevku, resp. ich optimalizácie nastavenia výzvy alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu2. Presný dátum uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ.

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:


Skočiť na hlavné menu