Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód OPII-MH/DP/2021/12.1-33)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33).

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  výlučne na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 70 % z celkových oprávnených výdavkov. 

V súvislosti so snahou o zjednodušenie a zrýchlenie procesu konania o žiadosti o poskytnutie NFP pristúpilo MH prípravy žiadosti o poskytnutie o NFP (ŽoNFP) a zrýchlenie procesu konania o ŽoNFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

  • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí​. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a teda ktorých splnenie nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:

     - podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,

     - podmienka nebyť dlžníkom na daniach,

     - podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,

     - podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,

     - podmienka, že voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov

  • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
  • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
  • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listine osobným doručením/poštou/kuriérom). 
  • minimalizácia rozsahu hodnotiacich kritérií uplatňovaných v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, ako aj rozsahu informácií predkladaných v rámci ŽoNFP vzhľadom na skutočnosť, že projekty boli komplexne posúdené zo strany EK v procese hodnotenia projektov v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 a zároveň skutočnosť, že na predmetnú výzvu je vyčlenená dostatočná alokácia na podporu všetkých oprávnených projektov, v dôsledku čoho nie je účelné uplatňovať pri ich výbere bodové kritériá.

 

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR vyčlenených na výzvu je 18,3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 05. 2021

Typ výzvy: otvorená


Skočiť na hlavné menu