Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-34)
Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-34)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34).

Cieľom výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu (resp. jej časť) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy je oprávneným projekt, ktorý:

  • má významný inovačný charakter alebo z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví, 
  • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a 
  • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

 

Podporené môžu byť právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri.

Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci projektu (konkrétne v rámci zistenej medzery v jeho financovaní vo vzťahu k oprávneným výdavkom), ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou a Európska komisia o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie prípravy žiadosti o poskytnutie o NFP (ŽoNFP) a zrýchlenie procesu konania o ŽoNFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

  • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí​. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a teda ktorých splnenie nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:

- podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,

- podmienka nebyť dlžníkom na daniach,

- podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,

- podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR.

  • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
  • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
  • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listine osobným doručením/poštou/kuriérom). 
  • minimalizácia rozsahu hodnotiacich kritérií uplatňovaných v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, ako aj rozsahu informácií predkladaných v rámci ŽoNFP.

 

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 08. 2021

Typ výzvy: otvorená

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa o NFP

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
​Príloha č. 4 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 - Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

 VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Skočiť na hlavné menu