Výzva - Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“)  výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)
 
pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
 
podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
 
Dátum vyhlásenia výzvy:  15. 12. 2017      
Dátum uzavretia výzvy: 13. 4. 2018

Bližšie informácie nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu