Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia


  • Od: 10.09.2015 do: 29.09.2015


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

pre Prioritnú os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

pre Investičnú prioritu 1

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

pre Špecifický cieľ 4.1.1

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

pre Špecifický cieľ 4.1.2 

Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji

Výzva na odborných hodnotiteľov_ŠC_4 1 1 a 4 1 2
Príloha č. 1_Životopis

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním údajov


Skočiť na hlavné menu