Výzva na výber odborných hodnotiteľov OP KŽP


  • Od: 27.07.2015


Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifické ciele 1.2.1 a 1.2.2

Uvedená výzva bola zverejnená na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/


Skočiť na hlavné menu