Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo zamerané na posudzovanie zhody výrobkov. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov poskytnú žiadatelia svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami, čím zvýšia svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Oprávnené sú projekty realizované na území SR okrem územia Bratislavského kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) uplynulo minimálne 36 mesiacov a ktoré majú zároveň v predmete podnikania zapísané minimálne 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP:

  • minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve v prípade realizovania aktivity A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva (ďalej len „aktivita A.“) alebo
  • všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity B. Posúdenie zhody výrobkov (ďalej len „aktivita B.“) alebo
  • minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve a zároveň všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity A. a zároveň aktivity B.

Oprávnenými činnosťami sú napr. certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (v rámci aktivity A.) alebo výkon posúdenia zhody autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou (v rámci aktivity B.).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu