Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2019
Dátum uzavretia: 12.12.2019 T
Typ výzvy: uzavretá Komplet výzvu aj s prílohami k výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/ Príručku pre zahraničného experta aj s prílohami k tejto výzve nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/pr%C3%ADru%C4%8Dky/
Skočiť na hlavné menu