Výzva č. 7/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- pre PO 8
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky   
ako  Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)
 
Vyhlasuje výzvu č. 7/2020  na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritné osi:  8    Technická pomoc
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2020
                                                                                                                                                                                                                             
Dátum uzavretia výzvy: 15.02.2021

Predmetná výzva je zverejnená na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov
 
 
Skočiť na hlavné menu