Vytvorenie Včelej farmy Katka


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite Vytvorenie Včelej farmy Katka
vcely1

 
Názov projektu Vytvorenie Včelej farmy Katka
Kód projektu 061BB090051
Prijímateľ Názov Katarína Babková - Včelia farma Katka
Sídlo Lesenice 223, 99108
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Lesenice Trebušovce    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.01.2018 23.08.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000
Z toho NFP 50 000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bolo začatie vykonávania poľnohospodárskej výroby ako samostatne hospodáriaci roľník - mladý poľnohospodár pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku v oblasti živočíšnej výroby. Poľnohospodárska prvovýroba bude zameraná na chov iných drobných hospodárskych zvierat - vytvorenie včelej farmy. Podnikateľský plán sa zameriava na 160 včelstiev - úľov t.j. dosiahnutie štandardného výstupu vo výške 25 600 EUR.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvorenia včelej farmy a začatia poľnohospodárskej prvovýroby prispieť:
- k rozvoju poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti
- k zvýšeniu podielu mladých poľnohospodárov
- k zvýšeniu efektivity výroby a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty v poľnohospodárstve.
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
V dôsledku realizácie projektu v okrese s mierou nezamestnanosti 22,17% sa vytvorili ďalšie pracovné príležitosti, čím sa podporil aj ekonomický rast, stabilizácia a posilnenie vidieckej ekonomiky.
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Hlavným zdrojom príjmu žiadateľa sú príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov, ako med, peľ, propolis a vosk. Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie podmienok úspešného a efektívneho podnikania mladého poľnohospodára a zavádzania inovatívnych postupov do výroby za účelom zvýšenia pridanej hodnoty výroby.
vcely2
Skočiť na hlavné menu