Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok
 Obec LOk
Názov projektu Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok
Kód projektu 074NR220080
Prijímateľ Názov Obec Lok
Sídlo Lok
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Obec Lok      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
03.02.2020 30.06.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 74444,75 €
Z toho NFP 74444,75 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bolo vybudovanie  detského ihriska pre deti všetkých vekových kategórií a vybudovanie exteriérového fitparku pre mládež a dospelých, s bezbariérovým prístupom, na nevyužívanej ploche obecného parku a vytvorenie podmienok na spoločné trávenie voľného času, športové a rekreačné aktivity.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov •            Zvyšovanie konkurencieschopnosti obce
•            Zvyšovanie kvality života obyvateľov obce
•            Zvyšovanie atraktivity obce pre návštevníkov
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
•            Úprava obecného parku pre športové a rekreačné aktivity: vybudovanie detského ihriska pre deti všetkých vekových kategórií  a vybudovanie exteriérového fitparku pre mládež, dospelých a seniorov
•            Nové služby obce – vytvorením nových priestorov pre aktívne trávenie voľného času vie obec poskytovať a ponúknuť nové služby pre svojich obyvateľov – občianska vybavenosť na vyššej úrovni
•            Obnova verejnej zelene – osobitný dôraz je kladený pri každom stavebnom objekte na prvky zelenej infraštruktúry, ktoré dotvoria komplex detského ihriska a fitparku – nový trávnik a nové stromy
•            Zlepšenie prepojenia medzi vidieckymi oblasťami s využívaním nového športového a rekreačného potenciálu obce, ktorý budú môcť využívať aj obyvatelia susedných obcí
•            Uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín – bezbariérový prístup do všetkých častí objektov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a matky s deťmi a s detskými kočíkmi
•            Rozvoj cestovného ruchu obce – športovo-rekreačný areál môžu využívať nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci obce. Prvky detského ihriska a fitparku slúžia hlavne pre turistov, ktorí prechádzajú cez obec (tranzitný cestovný ruch) k okolitým cieľom, alebo pre cyklistov Pohronskej cyklomagistrály.
•            Ekonomický rozvoj obce – všetky opatrenia prispejú ku komplexnému, teda aj k ekonomickému rozvoju obce.
Obec Lok1
Skočiť na hlavné menu