Výskumná agentúra prináša prijímateľom NFP viacero prezentácií s praktickými radami pre implementáciu projektov OPII na rôzne témy


Dátum: 19.03.2022

Obrázok k aktualite Výskumná agentúra prináša prijímateľom NFP viacero prezentácií s praktickými radami pre implementáciu projektov OPII na rôzne témy
  •  Zmena projektu
https://www.opvai.sk/aktuality/v%C3%BDskumn%C3%A1-agent%C3%BAra-zverej%C5%88uje-pre-svojich-prij%C3%ADmate%C4%BEov-nfp-prezent%C3%A1ciu-s-praktick%C3%BDmi-radami-k-zmene-projektu/

 
  • Finančná kontrola na mieste
 https://www.opvai.sk/aktuality/praktick%C3%A9-rady-k-t%C3%A9me-finan%C4%8Dn%C3%A1-kontrola-na-mieste/
 
  • Žiadosť o platbu, oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole
https://www.opvai.sk/aktuality/praktick%C3%A9-rady-k-%C5%BEiadosti-o-platbu-opr%C3%A1vnenos%C5%A5-v%C3%BDdavkov-a-podklady-ku-kontrole/
 
  • Monitorovanie projektov v implementácii, monitorovacia správa
https://www.opvai.sk/aktuality/praktick%C3%A9-rady-k-t%C3%A9me-monitorovanie-projektov-v-implement%C3%A1cii-monitorovacia-spr%C3%A1va/
  • Žiadosť o platbu II., oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov
https://www.opvai.sk/aktuality/praktick%C3%A9-rady-k-t%C3%A9me-%C5%BEiados%C5%A5-o-platbu-ii-opr%C3%A1vnenos%C5%A5-a-dokladovanie-ostatn%C3%BDch-v%C3%BDdavkov/
  • Verejné obstarávanie
https://www.opvai.sk/aktuality/prakticke-rady-k-vo/
 
  • Personálna matica a rozpočet
https://www.opvai.sk/aktuality/rady-pre-prijimatelov-k-personalnej-matici-a-rozpoctu/
 
Skočiť na hlavné menu