Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica


Dátum: 10.09.2021

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
Skalica_1
Názov: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
Krátky popis: Cieľom projektu bola realizácia vodozádržných opatrení prostredníctvom vybudovania priepustných povrchov a výsadby drevín v intraviláne mesta Skalica. V rámci projektu mesto vybudovalo priesakové povrchy na detskom ihrisku (trávnatá plocha) a na parkovisku (vegetačná zatrávňovacia dlažba). Realizáciou projektu sa zvýšil priesak dažďových vôd do podložia, ako aj podiel zelenej infraštruktúry na dotknutom území. Celková plocha vodozádržných opatrení mala rozlohu viac ako 1 560 m2.
Prijímateľ:  Mesto Skalica
Celkové oprávnené náklady projektu:  87 434,24 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   83 062,53 EUR
Vlastné zdroje:   4 371,71 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2020 - 10/2020 (6 mesiacov)

Skalica_4
Skočiť na hlavné menu