Vodozádržné opatrenia obce Ďanová


Dátum: 14.02.2023

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia obce Ďanová
 MŠ a OÚ 20220808_105536

Názov:
Vodozádržné opatrenia obce Ďanová
Krátky popis: Cieľom projektu bolo komplexné riešenie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Ďanová, a to na verejných priestranstvách pri obecnom úrade, kultúrnom dome, hasičskej zbrojnici a materskej škole. Projekt bol realizovaný vo forme efektívnych vodozádržných opatrení, ktoré budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Predkladané riešenie prinesie obci Ďanová efektívne výsledky zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy.
Prijímateľ:  Obec Ďanová
Celkové oprávnené náklady projektu:  332 884,02 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   316 239,82 EUR
Vlastné zdroje:   16 644,20 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 10/2019 - 9/2022 (35 mesiacov)
MŠ OÚ 20220808_110154 postrek 
Skočiť na hlavné menu