Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióne


Dátum: 23.09.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióne
Investujeme do úspešnej budúcnosti mladej generácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu vo  výške  19 125 000 eur na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšieho prepojenia odbornej výučby s praxou. Cieľom podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej výrazne zlepšiť šance absolventov odborných škôl na pracovnom trhu.
 
„Mnoho mladých ľudí v regiónoch má veľké problémy nájsť si dobrú, kvalifikovanú prácu. Platí to aj pre absolventov stredných odborných škôl, ktoré by mali pripravovať študentov v prvom rade priamo pre prax a potreby pracovného trhu. Žiaľ, mnoho mladých si po skončení strednej školy  nedokáže nájsť prácu v odbore, ktorý vyštudovali. Jednou z rozhodujúcich podmienok preto, aby boli úspešní na trhu práce, je kvalita odbornej prípravy počas štúdia,“ vyhlásila  ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
 
Z Prognózy vývoja na trhu práce v SR II vyplýva, že až 63 % absolventov stredných škôl sa uplatňuje mimo odboru, ktorý vyštudovali. Každý štvrtý stredoškolák mal pri voľbe študijného odboru málo informácií o uplatnení jeho absolventov a 36 % stredoškolákov by si v prípade možnosti opätovnej voľby už svoj odbor nevybralo.
 
Zo skupiny 2- a 3-ročných učebných odborov hrozí nezamestnanosť najviac absolventom odborov: textil a odevníctvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. V prípade 4-ročných   odborov sú to: polygrafia a médiá, ekonomika a organizácia, obchod a služby a tiež doprava, pošty a telekomunikácie. Najťažšie si prácu nájdu absolventi v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak najmenej nezamestnaných absolventov je v Bratislavskom kraji.
 
„Musíme spraviť viac preto, aby odborné vzdelávania bolo moderné a zodpovedalo skutočným potrebám trhu práce. Školy potrebujú pre študentov dobre vybavené odborné učebne a dielne, aby im aj v spolupráci s firmami umožnili nadobudnúť potrebné odborné poznatky a prax,“ zdôraznila ministerka.
 
Nová výzva vo výške viac ako 19 miliónov eur je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl z celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.  Podporu môžu získať projekty venované modernizácii vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax i celoživotné vzdelávanie. Európske zdroje sa dajú získať tiež na modernizáciu jazykových a odborných učební, odborných dielní, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností. Projekty sa môžu týkať stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školských hospodárstiev a tiež internátov. Pri stavebných úpravách je podmienkou zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie. 
 
Z vyhlásenej výzvy sa ďalej podporia tieto aktivity:
  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a súvisiace stavebné úpravy
  • stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a areálov
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 
O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať stredné odborné školy a odborné učilištia  a ich zriaďovatelia.
 
„Ak chceme, aby sa ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska žilo dobre, aby mladí neodchádzali za prácou inam alebo do zahraničia, musia mať v prvom rade šancu nájsť si dobrú prácu doma. Preto musíme aj naďalej podporovať zvyšovanie kvality odborného vzdelávania na stredných školách a táto výzva určite nie je posledná. Iba v tomto programovom období išlo na rozvoj stredných škôl dohromady viac ako 136 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka Remišová.
 
Absolventi, ktorých vzdelávanie je viac prepojené s odbornou praxou, majú v priemere až o 17 % vyššiu mzdu ako tí bez dostatočnej praxe.
 
Na rozvoj stredných odborných škôl boli z regionálneho programu IROP v súčasnom programovom období doteraz vyhlásené štyri výzvy. Tri z nich sú už uzavreté. Otvorená je ešte výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions. Zo všetkých štyroch výziev získalo doteraz podporu 141 projektov.
 
Aktuálnu výzvu nájdete na:
SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
 
 
 
Skočiť na hlavné menu