Verejné pripomienkovanie národného projektu „ Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“


Dátum: 24.04.2021

Obrázok k aktualite Verejné pripomienkovanie národného projektu „ Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Pripomienky je možné zasielať do 05.05.2021.

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť.  Zároveň s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 a skúsenosti z rastúcej potreby digitálnych zručností je cieľom podpora schopnosti zvyšovania digitálnych zručností a odolnosti spoločnosti pred možnými krízovými stavmi a podpora obnovy ekonomiky po kríze COVID-19.

 

Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom nasledovných hlavných výstupov projektu:

  1. Vytvorenia IT prostredia – platformy s funkčnosťou dištančného vzdelávania, elektronického testovania, riadenia vzdelávania a hodnotenia dopadu na respondenta pre účel zvyšovania digitálnych zručností a kompetencií respondentov s využitím skúseností a dobrej praxe v rámci IT Fitness testu v cieľovom prostredí vládneho cloudu,
  2. Overenia funkčnosti a používateľnosti vytvoreného prostredia na migrovanom digitálnom vzdelávacom a testovacom obsahu pre vzorku respondentov z cieľovej skupiny,
  3. Poskytnutia vytvoreného prostredia a zabezpečenie jeho prevádzkovania 365/7/24 v rámci dlhodobej udržateľnosti s ohľadom na potreby financované z verejných financií alebo vo verejnom záujme, primárne v oblasti zvyšovania digitálnych zručností a kompetencií v súlade s cieľmi Stratégie digitálnej transformácie Slovenska,
  4. Postúpenia práv na bezplatné využívanie výsledkov duševného vlastníctva, využívania autorských práv a poskytnutých vzdelávacích obsahov členov Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre budovanie platformy a aktivít na projekte v prospech využívania vo verejnom záujme.

Na konci projektu bude vytvorené a funkčne i obsahovo overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia.

Verejné prerokovanie projektu, formou online stretnutia, sa uskutoční dňa 07.05.2021, čas bude upresnený v pozvánke na verejné prerokovanie. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní, prosím, nahláste na nižšie uvedenú mailovú adresu do 03.05.2021 12:00 h., následne Vám bude zaslaná pozvánka.

Váš záujem o účasť na verejnom prerokovaní projektu (07.05.2021) a Vaše pripomienky k projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe zasielajte prosím na e-mailovú adresu: gustav.budinsky@vicepremier.gov.skPripomienky zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 05.05.2021, 15:00 h.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Projektový zámer (.PDF)

Prístup k projektu (.PDF)

CBA (.XLSX)

Formulár na pripomienkovanie (.XLSX)


Skočiť na hlavné menu