V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP


Dátum: 28.08.2020

Obrázok k aktualite V rámci výzvy  na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 pristúpilo k úprave tejto prílohy spočívajúcej v zmene technických náležitostí vzorového formulára. Touto zmenou dochádza k rozšíreniu vzorového formulára o ďalšie stĺpce umožňujúce žiadateľom vypracovať finančnú analýzu na dlhšie obdobie, ako tomu bolo doteraz, ak je to vzhľadom na predmet projektu potrebné.
 
Žiadateľom, ktorí už predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu s pôvodnou prílohou č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza, bude umožnené túto prílohu opraviť v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP (ak bude táto úprava relevantná vzhľadom na predmet projektu).
 
Zároveň dochádza k úprave zrejmej nesprávnosti v texte Príručky pre žiadateľa v kapitole 2.2.3 Predloženie príloh k ŽoNFP, kde sa v časti upozornenie upravuje kód, ktorým je potrebné označiť obal ŽoNFP v prípade, že žiadateľ predkladá ŽoNFP v listinnej forme. Pôvodne uvedený kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23 sa nahrádza správnym kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27.
 
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa
Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení
Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov
Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov
VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Skočiť na hlavné menu