Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5


Dátum: 13.06.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 12. júna 2018  Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 5 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä úprava spôsobu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 17 – Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Usmernenie je vydávané s ohľadom na špecifický charakter žiadateľov v rámci predmetnej výzvy, ktorými sú príslušné ministerstvá, určené vládou Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“), ako aj vzhľadom na osobitný charakter rozhodnutia podľa § 8 zákona o environmentálnych záťažiach, vydávaného príslušnému ministerstvu za účelom schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý nespadá do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Okrem uvedeného je cieľom usmernenia precizovanie výzvy.


Skočiť na hlavné menu