USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01


Dátum: 21.01.2019

Obrázok k aktualite USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje optimalizuje časový priestor pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP a upravuje lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP v súlade so schváleným Systémom riadenia EŠIF, verzia 7. Žiadateľov informuje o doplnení hodnotiaceho kola a termíne jeho uzavretia.  
Cieľom ďalšej zmeny je zosúladenie so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľa doplnením integrácie pre register trestov fyzických osôb.

Usmernením č. 5 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


Skočiť na hlavné menu