Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27)


Dátum: 24.09.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. septembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a optimalizácia výzvy s cieľom vytvorenia podmienok pre zabezpečenie efektívnej implementácie podporených projektov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 3 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 24. septembra 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 nájdete TU

 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27) plánujeme uzavrieť predmetnú výzvu v termíne 30. novembra 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.


Skočiť na hlavné menu