Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc


Dátum: 02.08.2021

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. augusta 2021 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31). 

Cieľom usmernenia č. 2 je zohľadnenie legislatívnych zmien vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zároveň

zlepšenie zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k overeniu podmienky upravenej výšky pomoci v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Maximálna a minimálna výška príspevku

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

- text výzvy,

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa

- príloha č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 02. augusta 2021.


Skočiť na hlavné menu