Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva


Dátum: 06.11.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 6.11.2018 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti so snahou optimalizovať súbor podmienok pre posúdenie projektového zámeru v kontexte existujúcej právnej úpravy a s prihliadnutím na materiálno - technické, ako i kapacitné zázemie časti oprávnených partnerov, zohľadňujúc pri tom charakter realizovaných hlavných aktivít, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zvýšeniu absorpčnej kapacity výzvy a kvality predkladaných projektových zámerov. V nadväznosti na uvedené rozšíril poskytovateľ oblasť pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového zámeru súvisiacej s územnou oprávnenosťou o možnosť realizovať časť projektového zámeru pri súčasnom splnení stanovených podmienok mimo oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-       dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2

  • formulár projektového zámeru, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov za formulár projektového zámeru v znení Usmernenia č. 2

-       príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

-       príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 1 za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 2

-       príloha č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 1 za Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 2

 

 

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 6. novembra 2018.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Projektový zámer (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2 

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 2

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektového zámeru a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 6 – Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

Príloha č. 7 - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v znení Usmernenia č. 2

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu