Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21


Dátum: 11.04.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 11.04.2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“).

Predmetom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy v súvislosti s navýšením indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu zo sumy 35 mil. EUR na sumu 100 mil. EUR. Predmetom Usmernenia č. 2 je aj zohľadnenie možnosti predkladať relevantné prílohy k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v elektronickej forme a doplnenie merateľných ukazovateľov Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) a Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (kód P0091) aj pre projekty, predmetom ktorých je inovácia produktu.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 11. apríla 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 2  nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu