Usmernenie č. 2 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21


Dátum: 01.12.2017

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. novembra 2017  Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava výzvy vo vzťahu k:

– precizovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa právnej formy žiadateľa v rámci predmetnej výzvy,
– vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu.


Skočiť na hlavné menu