Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01


Dátum: 28.04.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01
MŠVVaŠ SR vydalo k 27.4.2022 Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 v súvislosti s nasledovnou zmenou:

1. Výzva – podkapitola 2.2.2 Časová oprávnenosť realizácie projektu sa posúva dátum najneskoršieho možného ukončenia realizácie aktivít projektu o 3 mesiace: „Projektové aktivity musia byť ukončené najneskôr 31. decembra 2023.“
2. Príloha č. 4 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov sa upravuje 25. bod v rámci Všeobecne neoprávnených výdavkov, ktoré nie je možné financovať z paušálu na všetky ostatné výdavky okrem priamych mzdových výdavkov v zmysle nariadenia 1303/2013, čl. 68b.: „výdavky, ktoré budú predložené v ŽoP po 31.12.2023“

Usmernenie č. 1  a konsolidované znenie výzvy a príloh
Skočiť na hlavné menu