Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)


Dátum: 26.03.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 26.03.2019 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1, ods. 3, písm. c) a ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v spojitosti s § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom úpravy bola potreba zosúladiť ustanovenia výzvy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 10Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“, ako aj spôsobu, akým poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a s aktuálnymi technickými možnosťami informačného systému, prostredníctvom ktorého je poskytovateľ oprávnený overovať danú podmienku poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. marca 2019.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Produktové línie a podporované odvetvia pre doména RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

 

Dokumenty v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu