Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teaminových výskymných centier mimo Bratislavského kraja


Dátum: 31.05.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teaminových výskymných centier mimo Bratislavského kraja
Výskumná agentúra dňa 30.5.2018 zverejnila Usmernenie č. 1  k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 link:
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie-%C4%8D-1-k-v%C3%BDzve-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-na-podporu-teamingov%C3%BDch-v%C3%BDskumn%C3%BDch-centier-mimo-bratislavsk%C3%A9ho-kraja

Usmernenie č. 1 je aj súčasťou predmetnej výzvy tu:
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/
 

Skočiť na hlavné menu