Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11).


Dátum: 28.02.2018

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja  (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11).

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 26.02.2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja  (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11).

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • výzva,
  • príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
  • príloha č. 2 výzvyPríručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,
  • príloha č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov,
  • príloha č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov,
  • formulár prílohy č. 5 ŽoNFPDokumentácia k oprávneným výdavkom.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. februára 2018.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 7 - Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 1

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV


Skočiť na hlavné menu