Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)


Dátum: 10.10.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 10. 10. 2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci výziev s podobným zameraním.

 

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-       dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1

  • formulár prílohy č. 1 projektového zámeru – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov za formulár prílohy č. 1 projektového zámeru – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  za Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 1

 

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 10. októbra 2018.


Skočiť na hlavné menu