Usmernenia č. 2 k výzve moderné technológie a Usmernenia č. 9/2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR


Dátum: 08.07.2020

Obrázok k aktualite Usmernenia č. 2 k výzve moderné technológie a Usmernenia č. 9/2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vydalo Usmernenie č. 2 k zmene výzvy na moderné technológie (OPII-2020/7/11-DOP) s účinnosťou od 07. júla 2020.

Usmernenie č. 2 reflektuje najmä zmeny, ktoré súvisia s transformáciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Usmernenie č. 2 k zmene výzvy na Moderné technológie je zverejnené na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/.

Zároveň informujeme potenciálnych žiadateľov, že v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie SR v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID – 19 vydalo MIRRI SR Usmernenie č. 9/2020, ktorého cieľom je najmä operatívne riešenie tejto situácie, a to najmä úprava postupov v rámci všeobecnej komunikácie so žiadateľmi/prijímateľmi/hodnotiteľmi a úprava postupov v rámci rôznych fáz prípravy a implementácie projektov PO7 OPII.

Usmernenie č. 9/2020 je zverejnené na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html.


Skočiť na hlavné menu