Usmernenia č. 1 k výzvam na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP


Dátum: 08.03.2018

Obrázok k aktualite Usmernenia č. 1 k výzvam na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 8. 3. 2018 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09) a Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10) – ďalej len „výzvy“.

Cieľom Usmernení č. 1 k výzvam je ich aktualizácia najmä za účelom ich zosúladenia so skúsenosťami z praxe, reflektovanie na nové možnosti elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie NFP priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa, bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia relevantných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia žiadosti o poskytnutie NFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

V rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 bol Usmernením č. 1 zároveň posunutý termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola z 30. 3. 2018 na 3. 4. 2018.

Usmerneniami č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenia č. 1 a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 8. 3. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 nájdete TU a Usmernenia č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu