Usmernenia č. 1 a č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01


Dátum: 04.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenia č. 1 a č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo usmernenia č. 1 a č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 a o zverejnilo aj často kladené otázky k tejto výzve.  
Zmeny vo výzve a relevantných prílohách v zmysle usmernení sú zverejnené tak sledovaním zmien, ako aj v konsolidovanom znení.
 
Usmernením č. 1 sa z výzvy vypúšťa uplatňovanie doplňujúceho kritéria Úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy vo vyučovacom predmete matematika dosiahnutá  v Testovaní 9 , čo v praxi znamená, že toto kritérium  nebude vyhodnocované v rámci konania o žiadosti, t. j. žiadateľ nepopisuje informácie potrebné k vyhodnoteniu kritéria vo formulári ŽoNFP (podmienka poskytnutia príspevku č. 17).
 
Usmernením č. 2 sa upravujú prílohy č. 4 a 6 výzvy z dôvodu administratívneho pochybenia a špecifikácie oprávnených výdavkov v nadväznosti na používanie štandardných stupníc jednotkových nákladov vo výzve.
Usmerneniami č. 1 a č. 2 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Viac detailov o usmerneniach č.1 a č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01  nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/4-7-2018-usmernenie-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/
http://www.minedu.sk/4-7-2018-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/
 
Zároveň si dovoľujeme informovať, že MŠVVaŠ SR nezmení termíny uzávierky 1. hodnotiaceho kola z dôvodu prepojenia predmetnej výzvy na plnenie cieľov výkonnostného rámca prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ. Výzva je otvorená až do vyčerpania alokácie, má systém hodnotiacich kôl. V prípade veľkého počtu predložených kvalitných projektov prevyšujúcich aktuálnu alokáciu výzvy má MŠVVaŠ SR možnosť  navýšiť alokáciu výzvy.

 
FAQ – často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01  nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/data/att/13316.pdf
 

Skočiť na hlavné menu