ÚPVII pripravuje tretiu vlnu znižovania byrokracie


Dátum: 28.08.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII pripravuje tretiu vlnu znižovania byrokracie
Tretiu vlnu znižovania byrokracie pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má byť september 2019. Návrh je zverejnený na právnom a informačnom portáli Slov-Lex ako predbežná informácia.

Opatrenia majú odbremeniť fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladania ďalšieho balíka listinných potvrdení. Sú to kópie rodného, sobášneho i úmrtného listu, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. Ďalej má ísť o potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze, ani na neho nie vyhlásený konkurz, a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

Prijatím zákona č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ako aj zákona č. 221/2019 Z. z. došlo k zrušeniu povinností predkladania listinných výpisov z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, registra trestov, výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom, ako povinných príloh v listinnej podobe.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu