Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 dňa 13. júla 2018


Dátum: 13.06.2018

Obrázok k aktualite Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 dňa 13. júla 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7, zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, že s prihliadnutím na skutočnosť, že na základe doposiaľ zazmluvnených projektov v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia dôjde k dosiahnutiu hodnoty ukazovateľa, týkajúceho sa počtu podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nízkeho dopytu žiadateľov plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 13. júla 2018. Dátum uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola sa zároveň posúva na dátum uzavretia výzvy, teda 13. júla 2018. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.


Skočiť na hlavné menu