Technológia zavlažovania Dolný Štál


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Technológia zavlažovania Dolný ŠtálTechnológia zavlažovania Štál
 
Názov projektu Technológia zavlažovania
Kód projektu 041TT300003
Prijímateľ Názov Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
Sídlo Okošská cesta 640/1
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda Obec Dolný Štál  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
04.05.2021 27. 9. 2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 335800 EUR
Z toho NFP 167900EUR
Vlastné zdroje 167900  EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavný cieľ projektu:   Zvýšenie efektívnosti a kvality výroby špeciálnych plodín a osív. 
Tento hlavný cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom:
-              Obstarania čerpadiel a zavlažovačov
 
Cieľom projektu je realizovanie činností, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:
-              zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach  ŠRV;
-              zvýšením odbytu;
-              znížením záťaže na ŽP vrátane technológii;
-              zvýšením efektivity využívania vody
 
Ciele projektu súvisia so strategickými cieľmi PRV SR 2014-2020:
Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
Eliminácia dopadov a adaptácia pôdohospodárstva na zmeny klímy
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je zlepšenie využívania závlah:
 
-              Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie a jej kvality
 
V rámci modernizácie závlahového detailu sa žiadateľ rozhodol nakúpiť 3 ks  širokozáberových pivotových strojov, ktoré nahradia zastarané zavlažovače typu Fregat. 
1.            Pivotový zavlažovač Pivot: typ Pivot 365m
       Zavlažiteľná výmera: 46 ha. Kapacita odberu vody: 38 l/s
2.            Pivotový zavlažovač Pivot: typ Pivot 375m
       Zavlažiteľná výmera: 48 ha. Kapacita odberu vody: 40 l/s
3.            Pivotový zavlažovač Pivot: typ Pivot 510m
       Zavlažiteľná výmera: 88 ha. Kapacita odberu vody: 63 l/s
 
Ďalším predmetom projektu sú motorové čerpadlá na diesel motor s prietokom 78 l/s, 63 l/s.

Skočiť na hlavné menu