Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.1


Dátum: 31.08.2018

Obrázok k aktualite Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.1

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 (ďalej aj „Systém“). Hlavným dôvodom aktualizácie Systému bolo špecifikovanie postupov jednotlivých subjektov v súvislosti s aplikovaním postupov v rámci prebiehajúcich skúmaní a zapracovanie zmien vyplývajúcich z úpravy legislatívy EÚ.
 
Systém nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t. j. 27. augusta 2018 a účinnosť dňa 1. septembra 2018. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému do svojich vnútorných predpisov v termíne do 1. novembra 2018.


K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 dochádza z dôvodu:

  •  zapracovanie zmien vyplývajúcich z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení

  • doplnenia a spresnenia ustanovení týkajúcich sa prebiehajúceho skúmania; 

  • opravy zjavných chýb v písaní;

  • úpravy príloh 1b, 1d a 1f v súvislosti s číselníkom neoprávnených výdavkov;

  • úpravy prílohy 10 v súvislosti so zmenami v možnostiach výberu v poliach „Typ veci“ a „Súd“.

 
Príloha:


Skočiť na hlavné menu