Stránka o (ne)diskriminácii je k dispozícii


Dátum: 08.12.2016

Obrázok k aktualite Stránka o (ne)diskriminácii je k dispozícii
Stránka o (ne)diskriminácii prináša informácie tak pre odbornú verejnosť a subjekty, povinné dodržovať zákaz diskriminácie, ako aj základné poradenstvo pre osoby ohrozené diskrimináciou. Osobitnú kapitolu tvorí uplatňovanie horizontálneho princípu nediskriminácie v programoch a projektoch, podporovaných zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014-2020.

Odborná verejnosť nájde na stránke informácie o teoretických východiskách rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie ako sú formy diskriminácie, chránené dôvody a oblasti uplatňovania zákazu diskriminácie. Zároveň prinášame súdnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD), Európskeho súdu pre ľudské práva ESĽP) a národných súdov, ktoré sú relevantné k posudzovaniu výkladu antidiskriminačného práva. Informácie doplňuje prehľad dokumentov a inštitúcií, ktoré tvoria základ antidiskriminačného rámca.

Cítite sa diskriminovaná alebo diskriminovaný? Neviete, ako sa brániť alebo pomôcť ľuďom vo svojom okolí? Ak hľadáte praktické informácie o ochrane pred diskrimináciou, navštívte našu poradňu.
 
Zdroj: http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/

Skočiť na hlavné menu