Spoločne proti vodnej erózii a vysychaniu mokradí


Dátum: 12.03.2021

Obrázok k aktualite  Spoločne proti vodnej erózii a vysychaniu mokradí
Názov: Spoločne proti vodnej erózii a vysychaniu mokradí
mokrade1

Krátky popis: Súčasné otepľovanie klímy mimoriadne zvýšilo dôležitosť zadržiavania vody v krajine a tým aj realizáciu opatrení proti vodnej erózii, ktorá sa počas prívalových dažďov prejavuje na vyschnutej krajine zvýšenou mierou.v Cieľom projektu je realizácia protieróznych opatrení a realizácia starostlivosti cielená na podporu vzácnych druhov a ich biotopov, obnovu a tvorbu cenných stanovíšť systémom protieróznych priekop, protieróznych odrážok a protieróznych nádrží, a tým vytvárania mokradí a malých jazierok. Projekt zároveň prispieva k rozvoju regiónu pozdĺž hranice, a to konkrétne v oblasti cestovného ruchu v prípade zlepšenia okolia turistickej prírodnej atrakcie „Čertove skaly“. Projekt sa zameriava na nedostatok mokradí na Valašsku a Kysuciach, čo má vplyv na vysychanie krajiny a znižovanie druhovej pestrosti. Prostredníctvom realizácie projektu budú Česká a Slovenská republika prispievať k napĺňaniu medzinárodnej konvencie tzv. „Rámsarský dohovor“, ktorého sú obe krajiny signatármi a bude tak mať aj medzinárodný dopad.
mokrade5
 
Prijímateľ:  VP: 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí a HCP: ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu

mokrade4
Celkové oprávnené náklady projektu:  246 621,88 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   209 628,59 € EFRR a 8 610,20 € ŠR
Vlastné zdroje:  28 383,08 € vlastné zdroje
Operačný program:  Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: od 09/2019 do 11/2020

 
Skočiť na hlavné menu