Seminár: Konať na miestnej úrovni -" Efektívna komunikácia európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku


Dátum: 17.03.2016

Obrázok k aktualite Seminár: Konať na miestnej úrovni -" Efektívna komunikácia európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku

   Včera sa v Európskom informačnom centre uskutočnil seminár  po názvom "Konať na miestnej úrovni -" Efektívna komunikácia európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku
   Cieľom seminára  bolo umožniť informačným a komunikačným pracovníkom z oblasti implementácie komunikácie EŠIF diskutovať o spoločných problémoch, zisťovať najlepšie postupy a posilniť spoluprácu medzi komunikačnými pracovníkmi EŠIF, Europe Direct a Zastúpením Európskej komisie v Bratislave.
   Seminár spoluorganizovali Európska komisia , Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave a Úrad  vlády SR.
   Účastníkov privítali svojimi príhovormi  prezentáciami Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie vo Slovenskom republike ,Erich Unterwurzacher, riaditeľ generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku a Michael Morass,, zástupca vedúceho  ESF v Poľsku, Slovenskou, Českej republike, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.
   Účastníci prezentovali  svoje komunikačné  projekty z programového obdobia 2007-203. Úrad vlády prezentoval Komunikáciu OPIS a digitalizácia kultúrneho dedičstva a Operačný program Technická pomoc -Od malých až po veľké projekty. Operačný program zamestnanosť  a sociálna inklúzia predstavil Kampaň pre zamestnanosť a Operačný program Doprava projekt Efektivita malých PR projektov.
   Od zástupcov Európskej komisie sa účastníci dozvedeli o novom prístupe ku komunikácii európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020 a kľúčových investičných prioritách v Slovenskej republike. Takisto predniesli zásady komunikácie politiky súdržnosti EÚ v celej Európskej únii a niektoré osvedčené postupy
   Zaujímavé témy priniesli externý prednášatelia : Poučenie z minulosti - Vyhodnocovanie informácií a publicita v programovacom období 2007 – 2013 od Miloša Beňova z  KPMG Slovensko ,Súčasné trendy v marketingu od Michala Vodáka a Súčasné trendy v sociálnych médiách od Petra Šeba  z  P.S.Digital.
   Účastníci seminára ďalej diskutovali o spôsoboch spolupráce komunikovať na projektoch, programoch a priorítách, zdieľali a diskutovali o svojich najúspešnejších komunikačných aktivitách z  minulého programového obdobia a komunikovali o úlohe vnútroštátnej komunikačnej siete  pre programové obdobie 2014-2020

PREZENTACIE
Skočiť na hlavné menu